Daily Archives: 12/11/2020

หลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหุ้นการบินไทยชั่วคราว หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน

ห้ามซื้อขายหุ้นการบินไทย

ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหุ้นการบินไทยชั่วคราว หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินในรอบนี้

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 12 พ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ได้ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หรือห้ามซื้อขายชั่วคราวของหลักทรัพย์ของบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) หรือ THAI กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.63 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา THAI ได้แจ้งงบไตรมาส 3 ปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 21,536.07 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 16,851 ล้านบาท หรือราว 360.1% โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 21,536 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 9.87 บาท ในขณะที่ปีก่อนขาดทุน 2.14 บาท

โดย ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 การบินไทยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 298,952 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธ.ค. 62 จำนวน 44,144 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 338,897 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 จำนวน 95,855 ล้านบาท และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจำนวน 39,945 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธ.ค. 62 จำนวน 51,711 ล้านบาท หรือ ราว 439.5%

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือน 2563 การบินไทย มีผลขาดทุนสุทธิ 49,552.53 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 345% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 11,119.87 ล้านบาท

SP (Trading Suspension) : การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับการขึ้นเครื่องหมาย H แต่บริษัทยังไม่ สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หรืออาจฝ่าฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งไม่ส่งงบการเงินให้ภายในเวลากำหนด

NP (Notice Pending) : บริษัทมีข้อมูลที่ต้องรายงาน และตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท

กรมโยธาฯรับฟังความคิดเห็นร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

กรมโยธาฯรับฟังความคิด

นครปฐม. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองให้มีความสมบูรณ์

วันนี้ (11 พ.ย.63) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม โดยมี นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนามี ผู้บริหารจากจังหวัดต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัด เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

การจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาระสำคัญ และขั้นตอนของการดำเนินการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง และการวางผังเมืองทุกระดับได้อย่างถูกต้อง เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ที่จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานจัดทำร่างธรรมนูญฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับเกิดสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 อย่างสมบูรณ์

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกำหนดจัดขึ้น 9 ครั้ง และที่จังหวัดนครปฐมในวันนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 มี 8 จังหวัดเข้าร่วม คือ จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ความคิดเห็นที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ จะได้สรุปผลรายงานต่อคณะทำงาน และจะนำข้อคิดเห็นมาประมวลผลยกร่างอีกครั้ง คาดว่าในเดือนมีนาคม 2564 ธรรมนูญผังเมืองฉบับแรกของประเทศไทยจะประกาศใช้