กรมโยธาฯรับฟังความคิดเห็นร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

นครปฐม. กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองให้มีความสมบูรณ์

วันนี้ (11 พ.ย.63) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม โดยมี นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนามี ผู้บริหารจากจังหวัดต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัด เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

การจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาระสำคัญ และขั้นตอนของการดำเนินการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง และการวางผังเมืองทุกระดับได้อย่างถูกต้อง เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ที่จัดทำขึ้นโดยคณะทำงานจัดทำร่างธรรมนูญฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับเกิดสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 อย่างสมบูรณ์

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นกำหนดจัดขึ้น 9 ครั้ง และที่จังหวัดนครปฐมในวันนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 มี 8 จังหวัดเข้าร่วม คือ จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ความคิดเห็นที่ได้รับจากภาคส่วนต่างๆ จะได้สรุปผลรายงานต่อคณะทำงาน และจะนำข้อคิดเห็นมาประมวลผลยกร่างอีกครั้ง คาดว่าในเดือนมีนาคม 2564 ธรรมนูญผังเมืองฉบับแรกของประเทศไทยจะประกาศใช้