Daily Archives: 23/10/2020

ประกาศใหม่ ‘คมนาคม’ การขอ -การออกใบอนุญาตขับรถ ทุกประเภท

'คมนาคม' การขอ -การออกใบอนุญาตขับรถ

ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง คมนาคม การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 2563

เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวง คมนาคม กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถพ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (18) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 มาตรา 44 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 มาตรา 44 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 มาตรา 45 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 และมาตรา 49 (6) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ แต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอและการออก ใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548
ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์ สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถ ชนิดอื่นตามมาตรา 43 (4) ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีสัญชาติไทย

(ก) บัตรประจำตัวประชาชน

(ข) ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่มีโรคประจำตัวหรือไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน โดยมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่ใบรับรองแพทย์ ไม่ได้กำหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์

(ค) หลักฐานการรับรองซึ่งแสดงว่าได้ผ่านการอบรมและจบหลักสูตรการอบรม จากกรมการขนส่งทางบก หน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย หรือโรงเรียนสอนขับรถ ที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวมีความประสงค์ จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สามสิบห้ากิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบ รวมกันตั้งแต่สี่ร้อยลูกบาศก์เชนติเมตรขึ้นไป ต้องมีหลักฐานผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี เป็นการเพิ่มเติมด้วย

(ง) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือใบอนุญาตพิเศษ ให้ขับรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหารที่ยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี)

(จ) ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่น ออกให้ที่ยังไม่สิ้นอายุพร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี) ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถนั้นไม่มีภาษาอังกฤษกำกับไว้ ต้องมีหลักฐานการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษประกอบด้วย

(ฉ) ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ยังไม่สิ้นอายุพร้อมด้วยภาพถ่าย (ถ้ามี)

(2) ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าว
(ก) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยภาพถ่าย

(ข)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเอกสารหลักฐานแสดง ที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง ประเทศออกให้ หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมด้วยภาพถ่าย

(ค) ใบรับรองแพทย์ตาม (1) (ข) (ง) หลักฐานการอบรมตาม (1) (ค)

(จ) ใบอนุญาตขับรถตาม (1) (จ) หรือ (ฉ) พร้อมด้วยภาพถ่าย

ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดีกำหนดพร้อมด้วยใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีใบอนุญาต ขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ แล้วแต่กรณี และเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม : การขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 2563

‘โควิด’ ฉุดยอดโอน สังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงินคุมเข้มปล่อยสินเชื่อ กำลังซื้อชะลอตัว

'โควิด' ฉุดยอดโอน สังหาริมทรัพย์

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2563 ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด ประกอบกับสถาบันการเงินคุมเข้มปล่อยสินเชื่ออสังหาฯ นับเป็นส่วนสำคัญทำให้ “กำลังซื้อ” ที่อยู่อาศัยชะลอตัวอย่างมาก

ทำให้คาดว่าในปี 2563 ภาพรวมมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ลดลง 22.3% หรืออยู่ที่ 723,213 ล้านบาท ลดลงจาก 930,751 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ขณะที่หน่วย(ยูนิต)โอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในปี 2563 คาดว่าจะลดลง 18.6% อยู่ที่ 319,210 ยูนิต ลดลงจาก 391,964 ยูนิตในปีที่ผ่านมา

ขณะที่ผู้ประกอบการอสังหาฯ ต่างปรับกลยุทธ์หันมาเปิดตัวโครงการแนวราบ (บ้าน ทาวน์เฮ้าส์) จากซัพพลายคอนโดมิเนียมที่ล้นตลาดอย่างมาก ส่งผลให้ยอดเปิดตัวโครงการแนวราบในไตรมาสแรกปี 2563 อยู่ที่ 9,880 ยูนิต เติบโต 27.9% ไตรมาสสอง อยู่ที่ 6,338 ยูนิต ลดลง 33.6 % อย่างไรก็ตามยังคาดการณ์ว่า ในไตรมาสสาม จะมียอดเปิดตัวโครงการแนวราบ อยู่ที่ 15,818 ยูนิต กลับมาเติบโตที่ 27.8%

ส่วนการเปิดตัวโครงการคอนโด ในไตรมาส 1 ปี 2563 พบว่า ลดลง 38.3% อยู่ที่ 7,190 ยูนิต และลดลงถึง 77.6% อยู่ที่ 2,893 ยูนิตในไตรมาสสอง ขณะที่ไตรมาสสาม คาดว่า ยอดเปิดตัวคอนโด จะยังคงลดลง 1.2 % อยู่ที่ 9,834 ยูนิต

.

เปลี่ยน ‘คนละครึ่ง’ เป็น ‘ช้อปดีมีคืน’ ได้หรือไม่ มีคำตอบ เปิดวิธีทำอย่างไร ไม่ติดแบล็กลิสต์

'คนละครึ่ง' เป็น 'ช้อปดีมีคืน'

เปิดวิธีเปลี่ยน ลงทะเบียน”คนละครึ่ง” เป็น “ช้อปดีมีคืน” ด้วยวิธีง่ายๆ แบบไม่ติดแบล็กลิสต์

โครงการคนละครึ่ง กระทรวงการคลัง ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่ง ผ่าน www.คนละครึ่ง com เพื่อช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศไทย ให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา ผ่านไปแค่ 5 วัน ความเคลื่อนไหวล่าสุด ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิได้มีการลงทะเบียนไปแล้วเกือบ 7 ล้านรายแล้ว สิทธิคงเหลือ 3 ล้านสิทธิ์

แต่ถ้าลงทะเบียนไปแล้วเกิดเปลี่ยนใจอยากจะไปใช้สิทธิ์ “ช้อปดีมีคืน” เพื่อใช้สิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30,000 บาท ได้หรือไม่ โดยเรื่องนี้ได้รับคำยืนยันจาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สามารถดำเนินการได้ หาก ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง แล้ว ไม่ต้องใช้จ่ายเงินตามที่กำหนดภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิ์ดังกล่าวออก จากนั้นผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ไป สามารถเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนได้ต่อไป โดยไม่ถูกแบล็กลิสต์

หลายคนเข้าใจว่า มาตรการช้อปดีมีคืน ซื้อสินค้า 30,000 ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดแล้วจะได้คืนภาษี 30,000 บาท ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะเงินภาษีจะได้คืนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงินได้และอัตราภาษีที่แต่ละคนจะต้องจ่ายด้วย 

สำหรับสินค้าและบริการที่ใช้ลดหย่อนภาษีตามโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ได้แก่  สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้าท้องถิ่น OTOP หนังสือ ไม่รวมสินค้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน  ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน

ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยจะใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ มี.ค. 2564