ครม.เห็นชอบ “ดอยเชียงดาว”เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ เตรียมเสนอ”UNESCO”

23 มิถุนายน นางสาว ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. วันนี้ ได้มีการเห็นชอบให้เสนอพื้นที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยจะต้องเสนอต่อ UNESCO ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้เข้าสู่กรอบการพิจารณาในปี 2564

สำหรับพื้นที่สงวนชีวมณฑล เป็นพื้นที่ระบบนิเวศบนบก ทะเล หรือชายฝั่งทะเล หรือระบบนิเวศทั้งหมด รวมกันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ระบบนิเวศ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมอย่างยั่งยืน และเป็นการศึกษา วิจัย อบรมต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยพื้นที่สงวนชีวมณฑลในประเทศไทยปัจจุบันมีทั้งหมด 4 แห่ง ประกอบด้วย

  • พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา 
  • พื้นที่สงวนชีวมณฑลสวนสัก-ห้วยทาก จังหวัดลำปาง 
  • พื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ 
  • พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าชายเลนระนอง จังหวัดระนอง 

ทั้งนี้ พื้นที่ดอยเชียงดาวคือสถานที่มีเทือกเขาสูงชัน เป็นภูเขาหินปูน มียอดดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงอันดับ 3 ของประเทศไทย สูงถึง 2,275 เมตร จากระดับน้ำทะเล เดิมถูกเรียกว่า “ดอยอ่างสลุง”

อีกทั้งยังเป็นแหล่งของพืชที่หายากและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งยังมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติ จึงมีเงื่อนไขที่สอดคล้องกับการเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล