นครปฐม ยกระดับฝีมือ เทคนิคการสอนงานให้บุคลากรในสถานประกอบการและรองรับนักศึกษาฝึกงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ยกระดับฝีมือ หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (30 ชั่วโมง) ให้กับบุคลากรในสถานประกอบกิจการ เพื่อเตรียมรองรับการรับนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ

นายวิริยะ ทองเหลือ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดเผยว่า สถาบันจัดยกระดับฝีมือ เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในการลดหย่อนภาษี ค่าใช้จ่ายในการรับนักศึกษาฝึกงาน

โดยครูฝึกประจำสถานประกอบกิจการจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง และต้องมีใบกระกาศรับรอง จึงจะเข้าเกณเงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องคุณสมบัติของครูฝึกเตรียมเข้าทำงาน ซึ่งครูฝึกต้องได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่ฝึก หรือ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวกับสาขาอาชีพที่ฝึก หรือ และสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่ฝึกไม่น้อยกว่าสองปี

ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่ฝึก ครูฝึกต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 (2) หรือ ข้อ 2 (3) หรือต้องมีคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่ฝึก และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับสาขาอาชีพที่ฝึกไม่น้อยกว่าสี่ปี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่สาม หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่ฝึกไม่น้อยกว่าเจ็ดปี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพที่ฝึกไม่น้อยกว่าสิบปี หรือ

ต้องมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ฝึก โดยสาขาอาชีพนั้นต้องเป็นสาขาอาชีพที่ขาดแคลน หรือเป็นสาขาอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ข้อ 3 ผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 และ 2 ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนไม่น้อยกว่าสาสินชั่วโมง เว้นแต่มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่าหกเดือนอีกด้วย